Sygedagpenge for lønmodtagere

Her kan du læse dine muligheder for at få dagpenge, hvis du bliver syg.

Når du skal have sygedagpenge, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær. Mit Sygefravær skal du udfylde med forskellige oplysninger, afhængigt af hvilke oplysninger din arbejdsgiver har givet. Du skal:
 • kommentere på de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til kommunen
 • anmode om sygedagpenge fra kommunen, hvis du ikke får sygedagpenge fra din arbejdsgiver
 • udfylde oplysningsskemaer om din sygdom, som kommunen skal bruge til et eventuelt opfølgningsforløb.
Kontakt kommunen, hvis du ønsker dispensation fra at bruge Mit Sygefravær.
Indhold hentet fra borger.dk

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

Derudover skal du opfylde et af følgende beskæftigelseskrav:

 • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
 • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
 • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
 • Du er ansat i fleksjob.
Indhold hentet fra borger.dk

Sygedagpengene udgør højst 4.355 kr. (2019) og 4.405 kr. (2020) pr. uge og højst 117,70 kr. (2019) og 119,05 kr. (2020) pr. time.

Sygedagpenge udbetales bagud.

Indhold hentet fra borger.dk

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt, og senest to timer efter at din arbejdstid er begyndt, med mindre der er fastsat noget andet i et personalecirkulære el.lign.

Hvis du melder dig syg for sent, har du ikke ret til sygedagpenge, før sygemeldingen sker. I nogle tilfælde, hvor der er en fyldestgørende begrundelse for den sene anmeldelse, er din arbejdsgiver alligevel forpligtet til at udbetale sygedagpenge fra første fraværsdag. Sådan en begrundelse kan være, at du på grund af helbredsmæssige årsager, fx ved hospitalsindlæggelse, ikke er i stand til at overholde tidsfristen.

Når du som lønmodtager er fraværende på grund af sygdom, er det arbejdsgiveren og/eller kommunen, der udbetaler sygedagpengene.

Sygedagpenge fra din arbejdsgiver

Får du ikke udbetalt fuld løn fra din arbejdsgiver, når du er syg, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til dig i de første 30 kalenderdage.

Det kræver dog, at du har været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt i de seneste otte uger før fraværet. I denne periode skal du have været beskæftiget i mindst 74 timer.

Du har også krav på sygedagpenge fra din arbejdsgiver, hvis du inden for de sidste otte uger har været beskæftiget hos din nuværende arbejdsgiver flere gange, og du har arbejdet hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer. Det er også et krav, at du er i arbejde hos arbejdsgiveren den dag, hvor du bliver syg.

Sygedagpenge fra kommunen

Hvis du ikke – eller ikke længere – har ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du anmode om sygedagpenge fra kommunen.

Det sker ved, at din arbejdsgiver afgiver oplysninger i den digitale løsning NemRefusion, hvorefter du modtager et brev i din e-boks, som du skal udfylde og aflevere til kommunen. Hvis du har meldt dig syg til din arbejdsgiver, men alligevel ikke får et brev fra NemRefusion, har du tre uger til at kontakte kommunen og søge kommunen om sygedagpenge.

Du skal søge om sygedagpenge fra kommunen via den digitale løsning Mit Sygefravær.

Kommunen udbetaler sygedagpenge til dig, hvis du opfylder et af følgende beskæftigelseskrav:

 • Du er i beskæftigelse og har været det i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været i beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned
 • Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var blevet syg/kommet til skade
 • Inden for den seneste måned har du afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov
 • Du er ansat i fleksjob.

Hvis du får løn under dit fravær, har arbejdsgiveren ret til at få de sygedagpenge, som du kunne have fået fra kommunen. Din arbejdsgiver søger via NemRefusion om refusion fra kommunen.

Du vil modtage et brev fra NemRefusion i din e-boks, når din arbejdsgiver har søgt om refusion. Hvis du ikke er enig i de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet til kommunen, skal du give besked til kommunen. Det skal du gøre via den digitale løsning Mit Sygefravær.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra kommunen har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Sygedagpengegruppen
Tlf.: 96284240
Send e-mail

Telefontider: 
Mandag - onsdag: 10-14
Torsdag: 10-17
Fredag: 10-12

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til digital selvbetjening - også uden for åbningstid? Ring 70 20 00 00.

Den Digitale Hotlines logoDen Digitale Hotline