Kontanthjælp - hvis du er under 25 år

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 18 og dine forhold har ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie.

Hvor meget kan jeg få i kontanthjælp?

Personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp på ungesats.

Størrelsen af kontanthjælpen afhænger bl.a. af, om du er fyldt 25 år, og om du har forsørgelsespligt over for børn.

Kontanthjælpen afhænger også af, om du har formue eller indtægter. Hvis du er gift, påvirker din ægtefælles formue og indtægt, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp.

Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har formue, som kan dække jeres økonomiske behov. Formue er fx penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller tilsammen op til 20.000 kr. Kommunen ser også bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til dine egne eller din eventuelle families erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Kommunen ser desuden bort fra en række nærmere bestemte former for formue.

Hvis du – eller din eventuelle ægtefælle – har indtægter, bliver de trukket fra i kontanthjælpen. Indtægter fratrækkes som hovedregel krone for krone. Dog ses der ved beregningen af kontanthjælp bort fra 27,84 kr. (2020) pr. udført arbejdstime, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person.

Kommunen ser ved udmåling af hjælpen også bort fra en række andre nærmere bestemte indtægter. Det gælder bl.a. invaliditetsbeløb, invaliditetsydelse mv.

Aktivitetstillæg

Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, kan du få et tillæg ud over kontanthjælpen i de uger, hvor du enten deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Tillægget kaldes et aktivitetstillæg. Hvis du på grund af din situation ikke kan deltage i tilbud – fx ved alvorlig sygdom – kan du få aktivitetstillæg alligevel.

Aktivitetstillægget kan normalt tidligst ydes, når du har modtaget kontanthjælp i tre måneder.

Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er jobparat
Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er jobparat
Persontype

 2020
Under 25 år, hjemmeboende 3.594
Under 25 år, udeboende   7.448
25-29 år, hjemmeboende   3.594
25-29 år, udeboende   7.448
Forsørgere under 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud   10.268
Enlige forsørgere   14.677
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge   11.554
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er forsørgere   15.355
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er udeboende
11.554
Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Persontype    2020
Under 25 år, hjemmeboende
3.594 og ingen aktivitetstillæg
Under 25 år, udeboende 7.448 og ingen aktivitetstillæg
25-29 år, hjemmeboende 3.594 ekskl. aktivitetstillæg
25-29 år, hjemmeboende 11.556 inkl. aktivitetstillæg 
25-29 år, udeboende 7.448 ekskl. aktivitetstillæg
25-29 år, udeboende 11.556 inkl. aktivitetstillæg
Forsørgere under 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud   10.268 ekskl. aktivitetstillæg
Forsørgere under 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud
15.355 inkl. aktivitetstillæg
Enlige forsørgere under 30 år
14.677 ekskl. aktivitetstillæg
Enlige forsørgere under 30 år
15.355 inkl. aktivitetstillæg
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge
11.554 og ingen aktivitetstillæg
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er forsørgere
15.355 og ingen aktivitetstillæg
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er udeboende
11.554 og ingen aktivitetstillæg
Indhold hentet fra borger.dk