Kontanthjælp - hvis du er under 25 år

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 18 og dine forhold har ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie.

Hvor meget kan jeg få i kontanthjælp?

Personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp på ungesats.

Størrelsen af kontanthjælpen afhænger bl.a. af, om du er fyldt 25 år, og om du har forsørgelsespligt over for børn.

Kontanthjælpen afhænger også af, om du har formue eller indtægter. Hvis du er gift, påvirker din ægtefælles formue og indtægt, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp.

Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har formue, som kan dække jeres økonomiske behov. Formue er fx penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller tilsammen op til 20.000 kr. Kommunen ser også bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til dine egne eller din eventuelle families erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Kommunen ser desuden bort fra en række nærmere bestemte former for formue.

Hvis du – eller din eventuelle ægtefælle – har indtægter, bliver de trukket fra i kontanthjælpen. Indtægter fratrækkes som hovedregel krone for krone. Dog ses der ved beregningen af kontanthjælp bort fra 27,32 kr. pr. udført arbejdstime (2019), hvis du eller din eventuelle ægtefælle har arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person.

Kommunen ser ved udmåling af hjælpen også bort fra en række andre nærmere bestemte indtægter. Det gælder bl.a. invaliditetsbeløb, invaliditetsydelse mv.

Aktivitetstillæg

Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, kan du få et tillæg ud over kontanthjælpen i de uger, hvor du enten deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Tillægget kaldes et aktivitetstillæg. Hvis du på grund af din situation ikke kan deltage i tilbud – fx ved alvorlig sygdom – kan du få aktivitetstillæg alligevel.

Aktivitetstillægget kan normalt tidligst ydes, når du har modtaget kontanthjælp i tre måneder.

Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er jobparat
Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er jobparat
Persontype
2019 
Under 25 år, hjemmeboende  3.553
Under 25 år, udeboende  7.363
25-29 år, hjemmeboende  3.553
25-29 år, udeboende  7.363
Forsørgere under 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud  10.151
Enlige forsørgere  14.510
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge  11.423
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er forsørgere  15.180
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er udeboende  11.423
Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
Persontype  2019
Under 25 år, hjemmeboende 3.553 og ingen aktivitetstillæg 
Under 25 år, udeboende 7.363 og ingen aktivitetstillæg
25-29 år, hjemmeboende 3.553 ekskl. aktivitetstillæg
25-29 år, hjemmeboende 11.423 inkl. aktivitetstillæg
25-29 år, udeboende 7.363 ekskl. aktivitetstillæg
25-29 år, udeboende 11.423 inkl. aktivitetstillæg
Forsørgere under 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud 10.151 ekskl. aktivitetstillæg
Forsørgere under 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud 15.180 inkl. aktivitetstillæg
Enlige forsørgere under 30 år 14.510 ekskl. aktivitetstillæg
Enlige forsørgere under 30 år 15.180 inkl. aktivitetstillæg
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge 11.423 og ingen aktivitetstillæg
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er forsørgere 15.180 og ingen aktivitetstillæg
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og er udeboende 11.423 og ingen aktivitetstillæg
Indhold hentet fra borger.dk