Integrationsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan det være du kan få integrationsydelse.

Hvis du har opholdt dig lovligt i Danmark, Færøerne eller Grønland i sammenlagt mindst syv år inden for de seneste otte år, kan du få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv. 

Har du haft ophold i Danmark i kortere tid, kan du få integrationsydelse. Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage integrationsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige at:

  • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Du kan læse nærmere om, hvordan du skal forholde dig, under siderne om kontanthjælp.

Indhold hentet fra borger.dk

Når din opholdstid skal beregnes, medregner kommunen de perioder, hvor du har haft folkeregisteradresse i Danmark, Færøerne og Grønland, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat, fx hvis du ikke har frameldt dig en adresse, du ikke bor på længere.

Du må højst have opholdt dig sammenlagt to måneder på et år (fra 1. januar til 31. december) i udlandet i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v., for at dit ophold medregnes som ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland. Det er dog et krav i den forbindelse, at du har beholdt din bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland.

Har du været på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret, regnes den periode også som ophold her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland). Det samme gælder ophold i udlandet, hvor du af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

Indhold hentet fra borger.dk

Kravet om, at du skal have opholdt dig lovligt i Danmark, Færøerne eller Grønland i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år, gælder ikke, hvis du er EU-/EØS-borger, i det omfang du efter EU-retten er berettiget til hjælpen.

Er du dansk statsborger, som har opholdt dig i et andet EU/EØS-land i mere end et år, og får du behov for hjælp fra det offentlige ved hjemkomsten, kan du i et orienteringsbrev til kommunerne af 24. november 2016 læse om de regler, der gælder. Den nye fortolkning af reglerne for danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et år og får behov for hjælp fra det offentlige, fremgår af dette brev, jf. nedenfor.

Du skal selv give kommunen de oplysninger, der er nødvendige for, at kommunen kan afgøre, hvilken hjælp du har ret til.

Indhold hentet fra borger.dk

Enlig forsørger

Person der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 12.143 kr. pr. måned før skat (2019).

Forsørger

Person der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 8.498 kr. pr. måned før skat (2019).

Ikke forsørger

Person der ikke er forsørger: 6.072 kr. pr. måned før skat (2019).

Ung hjemmeboende

Person der ikke er forsørger, under 30 år og hjemmeboende: 2.616 kr. pr. måned før skat (2019).

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Beløb integrationsydelsen skal fradrages med i tilfælde af arbejdsindtægter i forsørgelsesperioden: 27,32 kr. pr. time (2019).

Danskbonus

Op til 1.580 kr. pr. måned før skat (2019).

Indhold hentet fra borger.dk

Du kan få en danskbonus oven i din integrationsydelse i op til 6 måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk.

Du skal selv søge om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Hvis du er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge af funktionsnedsættelsen ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel yde dig en danskbonus i op til 6 måneder, hvis du ansøger om det.


Indhold hentet fra borger.dk

Integrationsydelse gives ofte i forbindelse med det integrationsprogram, som tilbydes flygtninge og familiesammenførte.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Ydelseskontoret
Tlf.: 96284155
Send e-mail

Telefontid: 
Mandag - onsdag: 10-14
Torsdag: 10-17
Fredag: 10-12

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til digital selvbetjening - også uden for åbningstid? Ring 70 20 00 00.

Den Digitale Hotlines logoDen Digitale Hotline