Veteranindsats

I budgetforlig for 2019 har forligskredsen aftalt en række punkter vedrørende beskæftigelsesområdet, blandt andet veteranindsats.

 

 

Herning Kommunes indsats overfor veteraner og deres pårørende tager afsæt i Danmarks officielle veteranpolitik fra 2016, som indeholder følgende fem grundsten: 

  1. Veteraner skal anerkendes for deres indsats for Danmark.
  2. Veteranindsatsen omfatter tiden før, under og efter en udsendelse.
  3. Veteranerne er ikke ene om at blive påvirket af en udsendelse, det bliver baglandet også. De pårørende er en integreret del af indsatsen.
  4. Støtte til sårede veteraner skal være koordineret, helhedsorienteret og tage udgangspunkt i den enkelte veterans behov og resurser.
  5. Tjeneste i internationale missioner udføres på vegne af Danmark. Når veteraner vender hjem, er det et fælles ansvar at give dem en respektfuld modtagelse.

I Herning Kommune defineres veteraner i overensstemmelse med Danmarks officielle veteranpolitik som personer, der har været udsendt i mindst én international operation. Målgruppe er derfor tidligere udsendte soldater, sundhedspersonale, politibetjente og andre, som har været udsendt for Danmark til internationale operationer. De udsendte er ikke alene om at blive påvirket af en udsendelse. Ægtefæller og børn kan også blive påvirket før, under og efter udsendelsen, og Herning Kommunes indsats overfor veteraner omfatter både veteraner og deres pårørende.

Ifølge en opgørelse fra Veterancentret er der 629 veteraner i Herning Kommune og heraf er 249 i arbejde i forsvaret. Nedenfor fremgår til sammenligning opgørelsen over antal veteraner i de øvrige kommuner i Vestjylland samt hvor mange af disse der er i job inden for forsvaret. Når man medtager veteraner i civile jobs, er beskæftigelsen betydelig højere, hvilket fremgår af en undersøgelse foretaget af Forsvarets Veterancenter. Denne viser, at 90,4 procent veteraner er i arbejde.

Statistik - veteraner i Vestjylland
 Kommune Veteraner Veteraner ansat i Forsvaret Veteraner ansat i Forsvaret (%)
 Herning            629 249  40%
 Holstebro 793 403  51%
 Ikast-Brande 231 85  37%
 Lemvig 74 19  26%
 Ringkøbing-Skjern 212 47  22%
 Skive 486 266  55%
 Struer 136 43  32%

Kilde: Veterancentret (juni 2017)


Herning Kommune tager ansvar for en helhedsorienteret indsats overfor veteraner og deres pårørende. Indgangen for veteranen og deres pårørende er Beskæftigelsesafdelingen. I Herning Kommune møder vi i den henseende oftest veteraner, hvis vedkommende bliver syg og/eller står uden arbejde. Veteranerne kommer med andre ord ind i beskæftigelsesafdelingen som forsikret ledig, ledig uden ret til at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, sygedagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager. 

Beskæftigelsesmedarbejderen møder som udgangspunkt veteranen på samme vis som øvrige borgere i Social- og Beskæftigelsesafdelingen. Dette indebærer, at der med udgangspunkt i veteranens situation gives råd og vejledning om kommunens tilbud, eksterne tilbud mv. og hvis relevant sammensættes en koordineret indsats, der kan bidrage til, at veteranen kan håndtere hverdagen i Danmark.

Herning Kommune har et tæt samarbejde med Veterancentret i Holstebro, der fungerer som én indgang på veteranområdet for veteraner og deres pårørende med særlige behov før, under og efter udsendelse. Veterancentret har som én indgang til veteranområdet mange samarbejdspartnere f.eks. Forsvaret, kommuner og jobcentre, de frivillige veteranforeninger og øvrige aktører på området. 

Veteraner, der er i forvejen er tilknyttet Veterancentret, har oftest en medarbejder fra Veterancentret med på første møde i Beskæftigelsesafdelingen. Dette understøtter et tæt samarbejde mellem veteranen, Social- og Beskæftigelsesafdelingen og Veterancentret omkring en koordineret indsats for vedkommende. Såfremt en veteran ikke er tilknyttet Veterancentret, vejleder beskæftigelsesmedarbejderen veteranen om mulighederne i Veterancentret og støtter efter behov vedkommende i at tage kontakt til Veterancentret.

Udover rådgivning, vejledning og tæt samarbejde med Veterancentret tilbyder Social- og Beskæftigelsesafdelingen også en række indsatser, der henvender sig til borgere med problematikker, som typisk ses hos Veteraner. Her kan fremhæves følgende:

  • Psykoedukation
  • Mindfulness
  • Samtaler med psykiatrisk sygeplejerske

For pårørende tilbydes almen råd og vejledning hos Herning Kommune. Dette sker ved henvendelse i Integrations- og Beskæftigelsescentret. Derudover har pårørende samme indgange i Beskæftigelsesafdelingen som veteranen, hvis den pårørende står uden arbejde og/eller er sygemeldt.


Herning Kommune støtter op omkring den frivillige indsats for veteraner og deres pårørende. Herning Kommune har i den henseende tildelt Veteran Café Holstebro § 18 midler (2.600 kr. i 2017 og 5.000 kr. i 2018).

Cafeen er et mødested for veteraner og deres pårørende med mulighed for at deltage i faglige såvel som sociale arrangementer. Cafeen har åbent hver anden onsdag.


Herning Kommune anerkender veteranerne for deres indsats og bidrager til en positiv fortælling om veteraner.

Dette sker med afholdelse af en årlig reception for veteraner i Herning Kommune i forbindelse med den nationale flagdag i september måned.


Kontaktinfo

Bente Jutta Hjorth
Afdelingsleder
Tlf.: 96284104
Mobil: 29378993
Send e-mail til bic@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.