Hvordan får jeg fleksjob?

Fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom.

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom.

Både private og offentlige arbejdsgivere kan oprette fleksjob.

Kommunen kan bevilge dig fleksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere på grund af sygdom. Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat.

Indhold hentet fra borger.dk

Tre betingelser skal være opfyldt, for at kommunen kan bevilge dig et fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.
Indhold hentet fra borger.dk

Hvis kommunen har vurderet, at du kan søge fleksjob, kan du bede dit jobcenter om at få et fleksjobbevis, som kan gøre det lettere for dig at søge fleksjob.

Fleksjobbeviset fortæller en arbejdsgiver, at du er visiteret til et fleksjob, og hvilke skånebehov du har. På beviset står der også nogle generelle informationer om fleksjobordningen.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du ønsker at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder, inden du kan ansættes i fleksjob på arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at aftalen skal være skriftlig. Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt. Din arbejdsgiver skal også dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at fastholde dig i et ordinært job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Det gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke og det er åbenbart formålsløst at få dig tilbage i job på ordinære vilkår.

De sociale kapitler

De sociale kapitler, der omtales, findes i mange overenskomster og er udformet forskelligt. De handler typisk om forebyggelse, fastholdelse og integration og kan gøre det muligt at fravige overenskomstens ordinære aftaler om løn- og ansættelsesvilkår i tilfælde, hvor det er relevant at forsøge at fastholde en medarbejder på arbejdspladsen. Det kan fx være ændring af vagtplan eller timetal, at give medarbejderen andre opgaver, forsøge omplacering eller give støtte til behandling.

Hvis arbejdspladsen ikke er omfattet af en overenskomst, er arbejdsgiver stadig forpligtet til at forsøge at fastholde medarbejderen på særlige vilkår, som svarer til hvad der kunne være aftalt i en overenskomsts sociale kapitler.

​Ansættelse efter sociale kapitler eller særlige vilkår sker uden løntilskud og dermed uden det offentliges medvirken.

Indhold hentet fra borger.dk

Arbejdet tilrettelægges ud fra dit behov for at blive skånet - både med hensyn til arbejdstid og opgaver.

Arbejdstempoet bliver så vidt muligt tilpasset, det du kan klare, og du får de pauser, du har behov for. Det er også muligt at aftale en daglig nedsat arbejdstid.

Hvis du er ansat i dit nuværende fleksjob inden 1. januar 2013

Du får overenskomstmæssig løn, når du er i fleksjob. Dine arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer.


Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af din arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og helt bortfalde, hvis din arbejdsevne ændres.


Hvis du er ansat i et fleksjob fra 1. januar 2013

Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder. Derudover får du et flekslønstilskud til lønnen fra kommunen, der beregnes med udgangspunkt i 18.027 kr. (2017) om måneden, der svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats.

Flekslønstilskuddet fra kommunen bliver reguleret på baggrund af din lønindtægt og aftrappes med en modregningssats på 30 pct., indtil den samlede indtægt udgør 14.116 kr. pr. måned brutto (2017). For den lønindtægt, der ligger over 14.116 kr., nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct.

Den ansatte i fleksjob skal indbetale et bidrag til ATP på 5 pct. af det beregnede fleksløntilskud, dog maksimum 500 kr. om måneden (2017). Derudover indbetaler kommunen et bidrag til ATP for antallet af timer med fleksløntilskud.

Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for løn, ved ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår i den pågældende stilling.

Din arbejdstid og aflønning i fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller derefter

Ved oprettelsen af fleksjobbet skal jobcenteret komme med en vurdering af din arbejdsevne i fleksjobbet. Dvs. hvor mange arbejdstimer du kan arbejde i fleksjobbet og med hvilken arbejdsintensitet. Vurderingen skal danne grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og din arbejdsgiver, herunder om arbejdstid og aflønning.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Pernille Johanne Gade
Gruppeleder
Tlf.: 96285020
Send e-mail til jobpg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.